Választás

1/2019.(II.7.) HVI vezetői határozat

Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztandó tagjainak létszámáról

H A T Á R O Z A T

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése alapján , figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény( a továbbiakban: Övjt.) 3.§ és 4.§ -ában foglaltakra megállapítom, hogy

Mecseknádasdon a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján a

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a képviselő-testület megválasztandó tagjai száma 6 fő.

A határozat ellen a Ve. 210.§-a alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1, fax: 72/563-100, email: jegyzo@mecseknadasd.hu)

A kifogás benyújtására irányadó határidő jogvesztő.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban- személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva- lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímtől (székhelytől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vegy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottja nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. és 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint:

„3.§ A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűléstagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

4. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,”

A Ve. 306.§ (2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.”

A Ve. 306. § (1) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésemre bocsátott adatok alapján Mecseknádasd lakosságszáma 2019. január 1-jén 1575   fő.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozatom a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §,-a, 4. § (c) pont, valamin a választási eljárásról szóló 2013.. évi XXXVI.74.§-án és a 306.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati lehetőségekről a Ve. 208.,-2012.§-ai alapján nyújtottam tájékoztatót.

A határozat közzététele helyben szokásos módon történik, a közzététel napja: 2019. február 12.

Mecseknádasd, 2019.február 12. 

Dr. Vég Beáta

Helyi Választási Iroda vezetője