Önkormányzati választás 2019

4/2019.(VIII.08.) HVI vezetői határozat

Mecseknádasd községben az egyéni választókerületi képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

H A T Á R O Z A T

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  307/E. § alapján, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

(a továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra megállapítom, hogy

Mecseknádasdon a 2019. augusztus 08. napján a választópolgárok száma a központi névjegyzék alapján: 1364 fő, így a

Polgármesterjelölt állításához 41 fő

Egyéni listás/egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához 14 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A határozat ellen a Ve. 210.§-a alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1, fax: 72/563-100, email: jegyzo@mecseknadasd.hu )

A kifogás benyújtására irányadó határidő jogvesztő.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban- személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva- lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímtől (székhelytől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vegy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottja nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

I N D O K O L Á S

Az Övjt. 9. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések szerint:

„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

jelöltnek ajánlott.,”

A Ve. 307/E. § szerint: (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozatom az Övjt. 9. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pont, valamint a Ve.307/E.§-án alapul.

A jogorvoslati lehetőségekről a Ve. 208.-212.§-ai alapján nyújtottam tájékoztatót.

A határozat közzététele helyben szokásos módon történik, a közzététel napja: 2019. augusztus 08.

Mecseknádasd, 2019.augusztus 08. 

Dr. Vég Beáta

Helyi Választási Iroda vezetője

4/2019.(VIII.08.) HVI vezetői határozat